top of page

השתלמות למורי דרך

מי ומה בעולם הצמחים

מדיניות ביטולים

בכדי לבטל את ההרשמה לסדנה, יש לשלוח בקשת ביטול במייל ולוודא טלפונית כי בקשת הביטול נקלטה.

ביטול ממועד ההרשמה ועד 8 ימי עסקים (אינם כוללים שישי, שבת וחגים) לפני מועד הסדנה לא יחויב בתשלום.

ביטול בהתראה של 7 עד 3 ימי עסקים לפני מועד הסדנה יחויב ב 50% מעלות הסדנה הכוללת.

ביטול בהתראה של 2 ימי עסקים ועד למועד הסדנה יחויב במלוא עלות הסדנה הכוללת.

לא יוחזר כל תשלום עבור סדנה שנרשם/ת לא השתתפ/ה בה, מכל סיבה שהיא, טרם קבלת הודעת הביטול. 

במקרה של מזג אוויר חריג ו/או מצב בטחוני ו/או פרוץ מגפה, לרבות COVID19 או כל אירוע, להלן "כוח עליון" – שלא יאפשרו את קיום הסדנה במועד שנקבע, הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים רשאי לבטל או לדחות את הסדנה למועד אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה, תצא הודעה מסודרת לנרשמים/ות.

יודגש, כי במקרה של מזג אוויר חריג בו החליט הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים לקיים את הסדנה, לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי על אי הגעה לסדנה ו/או ביטול ההשתתפות שלא בהתאם לנוהל זה.

bottom of page