top of page

השתלמות למורי דרך

מי ומה בעולם הצמחים

תנאי השימוש

אני מאשר/ת, מסכים/ה ומבין/ה שתנאי להרשמתי הוא העברת המידע האישי שלי לעיריית ירושלים, ללא פרטי כרטיס האשראי, במסגרת שיתוף הפעולה עם מידע'לה.

bottom of page